top of page

שליחת מידע לאתר מתבצעת ברצונך ובהסכמתך וידוע לך כי לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למלא את שדות החובה - אך ללא פרטים אלו לא נוכל להעניק לך את המידע או השירות המבוקש.

הפרטים נשמרים במערכת השירות שלנו ואינם מועברים לגורמים נוספים.

אנו מקפידים על אבטחת המידע אך מערכות אלו אינן יכולות למנוע לחלוטין גישה בלתי מורשית למידע האגור בשרתי החברה.

✌️

bottom of page