שליחת מידע לאתר מתבצעת ברצונך ובהסכמתך וידוע לך כי לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למלא את שדות החובה - אך ללא פרטים אלו לא נוכל להעניק לך את המידע או השירות המבוקש.

הפרטים נשמרים במערכת השירות שלנו ואינם מועברים לגורמים נוספים.

אנו מקפידים על אבטחת המידע אך מערכות אלו אינן יכולות למנוע לחלוטין גישה בלתי מורשית למידע האגור בשרתי החברה.

✌️